Usługa społeczna Terapia logopedyczna skierowana jest do mieszkańców Elbląga – ) dzieci i młodzieży, która nie ukończyła 19 roku życia, wymagający specjalistycznego wsparcia logopedycznego (w tym dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, FAS, zaburzeniami rozwoju np. ADHD i ADD), KTÓRZY NIE KORZYSTAJĄ ZE WSPARCIA LOGOPEDY

Osoby zainteresowane usługą społeczną Terapia logopedyczna powinny:

 • wypełnić formularz na stronie internetowej www.ecus.pl/uslugi-spoleczne lub
 • zgłosić potrzebę skorzystania z usługi w Punkcie Przyjęć Klienta w siedzibie ECUS przy ul. Winnej 9 w Elblągu lub
 • zgłosić się do usługi telefonicznie, dzwoniąc pod jeden z poniższych numerów telefonu:

55/625 61 20 lub 55/625 61 30

Zgłoszenia do usługi może dokonać również osoba trzecia, asystent rodziny lub pracownik socjalny.

Warunki korzystania z usługi, prawa i obowiązki Odbiorcy usługi:

 • Usługa społeczna Terapia logopedyczna finansowana jest w ramach projektu pn. „Elbląskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 • Odbiorca nie ponosi odpłatności za jej świadczenie.
 • Odbiorca usługi składając wniosek o usługę deklaruje jednocześnie swoje uczestnictwo w projekcie „Elbląskie Centrum Usług Społecznych”.
 • Usługa będzie świadczona w miejscu wskazanym przez realizatora usługi, w pomieszczeniu przystosowanym do przeprowadzenia tego rodzaju wsparcia.
 • Odbiorca usługi musi potwierdzić wykonanie usługi własnoręcznym podpisem na Karcie udzielonego wsparcia.
 • Odbiorca zobowiązany jest wypełnić ankietę satysfakcji z wykonanej usługi w terminie jednego miesiąca od zakończenia usługi u koordynatora indywidualnych planów usług społecznych lub w formie elektronicznej na stronie internetowej www.ecus.pl
 • Odbiorca usługi ma prawo do rezygnacji z usługi, którą należy złożyć w formie pisemnej (decyduje data wpływu do ECUS) lub osobiście u Koordynatora indywidualnych planów usług społecznych.

 Zakres usługi:

Usługa obejmuje 12 spotkań w tym:

 1. Diagnoza logopedyczna obejmująca: wywiad z pełnoletnim Odbiorcą usługi lub rodzicami Odbiorcy niepełnoletniego, ocenę sposobów porozumiewania się i rozumienia komunikatów, realizację wypowiedzi, ocenę budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, ocenę czynności fizjologicznych w obrębie narządów mowy, badanie słuchu fonematycznego, pamięci słuchowej i kinestezji artykulacyjnej.
 2. Terapia w tym:
 • korygowanie zaburzeń mowy,
 • ćwiczenia mające na celu przywracanie mowy w przypadku jej braku,
 • nauczanie mowy, która wykształciła się w stopniu nieadekwatnym do wieku,
 • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
 • dążenie do odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej,
 • wypracowanie u Odbiorcy usługi komunikacji alternatywnej.

W uzasadnionych przypadkach wzmocnienie terapii poprzez zastosowanie w uzasadnionych przypadkach elektrostymulacji, kinesiotaping logopedycznego, słuchawek forbrain, biofeedback, echokorektora.

REGULAMIN TERAPIA LOGOPEDYCZNA