Usługa społeczna Terapia psychologiczna skierowana jest do mieszkańców Elbląga – dzieci i młodzieży poniżej 19 roku życia, wymagających diagnozy w celu ewentualnego określenia kierunku dalszej pracy terapeutycznej.

Mieszkaniec Elbląga, zainteresowany usługą społeczną Terapia psychologiczna powinien:

 • wypełnić formularz na stronie internetowej www.ecus.pl/uslugi-spoleczne lub
 • zgłosić potrzebę skorzystania z usługi w Punkcie Przyjęć Klienta w siedzibie ECUS przy ul. Winnej 9 w Elblągu lub
 • zgłosić się do usługi telefonicznie, dzwoniąc pod jeden z poniższych numerów telefonu:

          55/625 61 20 lub 55/625 61 30

Zgłoszenia do usługi może dokonać również osoba trzecia, asystent rodziny lub pracownik socjalny.

Warunki korzystania z usługi, prawa i obowiązki Odbiorcy usługi:

 • Usługa społeczna Terapia psychologiczna finansowana jest w ramach projektu pn. „Elbląskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 • Odbiorca nie ponosi odpłatności za jej świadczenie.
 • Jeden odbiorca usługi może skorzystać ze wsparcia w wymiarze nie więcej niż 6 spotkań, każde trwające 60 minut.
 • Odbiorca usługi składając wniosek o usługę deklaruje jednocześnie swoje uczestnictwo w projekcie „Elbląskie Centrum Usług Społecznych”.
 • Usługa będzie świadczona w miejscu wskazanym przez realizatora usługi, w pomieszczeniu przystosowanym do przeprowadzenia terapii psychologicznej
 • Odbiorca usługi musi potwierdzić wykonanie usługi własnoręcznym podpisem na Karcie udzielonego wsparcia.
 • Odbiorca zobowiązany jest wypełnić ankietę satysfakcji z wykonanej usługi w terminie jednego miesiąca od zakończenia usługi u koordynatora indywidualnych planów usług społecznych lub w formie elektronicznej na stronie internetowej www.ecus.pl
 • Odbiorca usługi ma prawo do rezygnacja z usługi, którą należy złożyć w formie pisemnej (decyduje data wpływu do ECUS) lub osobiście u Koordynatora indywidualnych planów usług społecznych.

 Usługa obejmuje:

Terapię psychologiczną, która stanowi podstawę do zdiagnozowania obszaru do dalszej pracy terapeutycznej i umożliwia wskazanie specjalisty, który mógłby podjąć dalszą pracę z Odbiorcą usługi. Efektem terapii psychologicznej może być również wskazanie nurtu w jakim powinna odbywać się terapia oraz wskazanie na potrzebę konsultacji psychiatrycznych, jeżeli diagnoza wskazuje na taką potrzebę.

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA REGULAMIN

Plakat do pobrania