Usługa społeczna pn. Usługi remontowo-porządkowe: pomoc w drobnych pracach remontowych skierowana jest do mieszkańców Elbląga:

 • osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 • osób niesamodzielnych, u których stwierdzono konieczność stałej albo długotrwałej opieki lub/i pomocy innych osób w zakresie odżywiania, przemieszczania się, pielęgnacji ciała, higieny osobistej i otoczenia oraz prowadzenia gospodarstwa domowego z powodu naruszenia sprawności organizmu
 • osób, które ukończyły 75 rok życia i są osobami samotnymi lub zamieszkują wspólnie z drugą osobą, która również ukończyła 75 rok życia

Mieszkaniec Elbląga, zainteresowany usługą społeczną Usługi remontowo-porządkowe: pomoc w drobnych pracach remontowych powinien:

 • wypełnić formularz na stronie internetowej www.ecus.pl/uslugi-spoleczne lub
 • zgłosić potrzebę skorzystania z usługi w Punkcie Przyjęć Klienta w siedzibie ECUS przy ul. Winnej 9 w Elblągu lub
 • zgłosić się do usługi telefonicznie, dzwoniąc pod jeden z poniższych numerów telefonu:

          55/625 61 20 lub 55/625 61 30

Zgłoszenia do usługi może dokonać również osoba trzecia, asystent rodziny lub pracownik socjalny.

Warunki korzystania z usługi, prawa i obowiązki Odbiorcy usługi:

 • Usługa społeczna Usługi remontowo-porządkowe: pomoc w drobnych pracach remontowych potrzeb finansowana jest w ramach projektu pn. „Elbląskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 • Odbiorca nie ponosi odpłatności za jej świadczenie.
 • Odbiorca usługi składając wniosek o usługę deklaruje jednocześnie swoje uczestnictwo w projekcie „Elbląskie Centrum Usług Społecznych”.
 • Odbiorca może skorzystać z usługi maksymalnie jeden raz w ciągu trzech lat.
 • Usługa będzie świadczona w miejscu zamieszkania Odbiorcy usługi.
 • Odbiorca usługi musi potwierdzić wykonanie usługi własnoręcznym podpisem na Karcie udzielonego wsparcia.
 • Odbiorca zobowiązany jest wypełnić ankietę satysfakcji z wykonanej usługi w terminie jednego miesiąca od zakończenia usługi u Koordynatora indywidualnych planów usług społecznych lub w formie elektronicznej na stronie internetowej www.ecus.pl
 • Odbiorca usługi ma prawo do rezygnacja z usługi, którą należy złożyć w formie pisemnej (decyduje data wpływu do ECUS) lub osobiście u Koordynatora indywidualnych planów usług społecznych.

 Usługa obejmuje:

 • naprawę i malowanie ścian/sufitu
 • przygotowanie i malowanie okien drewnianych
 • przygotowanie i malowanie drzwi drewnianych
 • przygotowanie i malowanie podłóg drewnianych
 • mycie okien i drzwi balkonowych (usługa zostanie wykonana wyłącznie w pomieszczeniu, w którym uprzednio została wykonana jedna z powyższych usług)

Ważne: Mycie okien i drzwi balkonowych dostępne jako usługa uzupełniająca tzn. usługa jest dostępna wyłącznie w sytuacji jeśli wcześniej została zrealizowana usługa malowania.

USŁUGI REMONTOWO-PORZĄDKOWE REGULAMIN

Plakat do pobrania