Usługa społeczna Wsparcie psychologiczne według indywidualnych potrzeb skierowana jest do mieszkańców Elbląga – dzieci i młodzieży która nie ukończyła 19 roku życia.

Mieszkaniec Elbląga, zainteresowany usługą społeczną Wsparcie psychologiczne według indywidualnych potrzeb ,  powinien:

 • wypełnić formularz na stronie internetowej www.ecus.pl/uslugi-spoleczne lub
 • zgłosić potrzebę skorzystania z usługi w Punkcie Przyjęć Klienta w siedzibie ECUS przy ul. Winnej 9 w Elblągu lub
 • zgłosić się do usługi telefonicznie, dzwoniąc pod jeden z poniższych numerów telefonu:

55/625 61 20 lub 55/625 61 30

Zgłoszenia do usługi może dokonać również osoba trzecia, asystent rodziny lub pracownik socjalny.

Warunki korzystania z usługi, prawa i obowiązki Odbiorcy usługi:

 • Usługa społeczna Wsparcie psychologiczne według indywidualnych potrzeb finansowana jest w ramach projektu pn. „Elbląskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 • Odbiorca nie ponosi odpłatności za jej świadczenie.
 • Odbiorca usługi składając wniosek o usługę deklaruje jednocześnie swoje lub dziecka (w przypadku osób niepełnoletnich) uczestnictwo w projekcie „Elbląskie Centrum Usług Społecznych”.
 • Usługa będzie świadczona w miejscu wskazanym przez realizatora usługi, w pomieszczeniu przystosowanym do przeprowadzenia tego rodzaju wsparcia.
 • Odbiorca usługi musi potwierdzić wykonanie usługi własnoręcznym podpisem na Karcie udzielonego wsparcia (dotyczy osoby pełnoletniej). W przypadku osób niepełnoletnich usługa zostanie potwierdzona podpisem jednego z rodziców / opiekunów prawnych.
 • Odbiorca lub jeden z rodziców/opiekunów prawnych zobowiązany jest wypełnić ankietę satysfakcji z wykonanej usługi w terminie jednego miesiąca od zakończenia usługi u koordynatora indywidualnych planów usług społecznych lub w formie elektronicznej na stronie internetowej ecus.pl
 • Odbiorca usługi ma prawo do rezygnacji z usługi, którą należy złożyć w formie pisemnej (decyduje data wpływu do ECUS) lub osobiście u Koordynatora indywidualnych planów usług społecznych. W przypadku osób niepełnoletnich rezygnacje składa jeden z rodziców / opiekunów prawnych.

 Usługa obejmuje:

 • usługa społeczna ma na celu umożliwienie Odbiorcy usługi odzyskanie równowagi emocjonalnej i poczucia wpływu na własne życie, uporządkowania myśli, uspokojenia emocji i podejmowania spójnych działań w trudnych chwilach oraz nauki korzystania ze wsparcia innych
 • wstępne rozpoznanie i diagnozę problemu
 • przedstawienie propozycji pomocy, udzielanie porad i konsultacji

REGULAMIN