Grupa Wsparcia dla Osób z Problemem Przemocy Domowej

Opis grupy:

Spotkania grupowe skierowane są do osób doznających przemocy ze strony bliskich osób.
Grupa ma charakter otwarty, co oznacza, że można do niej dołączyć w dowolnym momencie jej trwania. Każde spotkanie trwa 2 godziny i podzielone jest na dwie części. Pierwsza dotyczy bieżących spraw i sytuacji uczestników. Każdy ma możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami, omówienia ich i uzyskania informacji zwrotnych od grupy i terapeutów. Druga część spotkania przeznaczona jest na wątki edukacyjne. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Cele grupy:

1. Zatrzymanie przemocy domowej.
2. Wsparcie emocjonalne.
3. Próba zwalczenia poczucia bezradności wobec problemu.
4. Budowanie siły, nadziei i poczucia wartości wśród uczestników.
5. Psychoedukacja dotycząca przemocy i sposobów radzenia sobie z nią oraz z jej skutkami.
6. Nabywanie nowych, konstruktywnych zachowań.

Tematy poruszane na spotkaniach:

1. Co to jest przemoc i jakie są jej rodzaje?
2. Przyczyny i skutki przemocy domowej.
3. Przekonania, mity i stereotypy na temat przemocy.
4. Cykle przemocy, moc faz miodowego miesiąca.
5. Portret osoby doznającej przemocy.
6. Portret osoby stosującej przemoc.
7. Na czym polega syndrom wyuczonej bezradności i jak mu przeciwdziałać?
8. Wpływ przemocy domowej na dzieci i sposoby postępowania z nimi.
9. System wsparcia (kto może pomóc). Jak informować innych o sytuacji przemocy?
10. Strategie obronne w sytuacji przemocy? Skuteczne i nieskuteczne metody obrony.
11. Procedura Niebieskiej Karty.
12. Moje poczucie własnej wartości. Jak je wzmacniać?
13. Moje prawa.
14. Jak dbać o siebie i swoje potrzeby.
15. Asertywność.
16. Sposoby szukania pracy.
17. Jak wypoczywam? Trening relaksacyjny.

Podczas trwania grupy odbędą się również spotkania z przedstawicielami innych instytucji – policjantem, prawnikiem, kuratorem oraz innymi osobami w zależności od zgłaszanych potrzeb przez uczestników.

Formy pracy:

Dyskusja, mikro wykłady, ćwiczenia w parach, praca z kwestionariuszami i przy użyciu innych aktywnych metod pracy z grupą.

Miejsce spotkań:

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Elblągu
ul. Związku Jaszczurczego 17 (II piętro)

Osoby prowadzące:

Agnieszka Siulecka – kierownik SOW, specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy domowej
Adrianna Sijka – Kłusiewicz – pedagog, specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy domowej

Zapisy:

Osoby zainteresowane udziałem w grupie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 55 255 00 01 lub bezpośredni w siedzibie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Elblągu, ul. Związku Jaszczurczego 17.
Każda z osób zainteresowanych zapraszana jest na spotkanie indywidualne z psychologiem, którego celem jest diagnoza sytuacji osoby i kwalifikacja do grupy.