Standard podstawowych usług świadczonych przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie obejmuje między innymi:

 • Zapewnienie schronienia ofierze przemocy domowej oraz dzieciom pozostającym pod jej opieką, bez skierowania i bez względu na dochód, przez okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary przemocy domowej
 • Ochronę ofiary przemocy domowej przed osobą stosującą przemoc domową
 • Udzielanie poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego i socjalnego
 • Prowadzenie grup wsparcia lub grup terapeutycznych dla ofiar przemocy domowej
 • Prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc domową
 • Udzielanie konsultacji wychowawczych
 • Diagnozowanie problemu przemocy domowej
 • Opracowanie indywidualnego planu pomocy ofierze przemocy domowej uwzględniającego: potrzeby, cele, metody i czas pomocy

Indywidualna terapia psychologiczna

Indywidualne spotkania z psychologiem obejmują przede wszystkim indywidualne porady dotyczące pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych. Celem terapii psychologicznej jest

 • Wpojenie ofiarom zdolności skutecznego rozwiązywania problemów życiowych,
 • Zwiększenie odporności na niepowodzenia,
 • Przekazywanie umiejętności wykorzystywania życiowych możliwości,
 • Uświadamianie doznanych krzywd, pomoc w poznaniu i zrozumieniu siebie,
 • Poszukiwanie własnych celów, wyrażanie tłumionych uczuć i emocji,
 • Zapobieganie impulsywnym odreagowywaniem,
 • Wspieranie w przejmowaniu większej kontroli nad swoim życiem.

Najczęściej indywidualna pomoc psychologiczna ogranicza się do kilku, kilkunastu spotkań, w trakcie, których udzielana jest konkretna porada. Najczęściej bywa tak, że kontakt jest podtrzymywany jeszcze przez kilka miesięcy, nawet lat od momentu opuszczenia przez klienta ośrodka.
(źródło: Jóźwik M., Centrum Praw Kobiet, „Przemoc wobec kobiet: Niezbędnik Psychologa”, Warszawa 2007)

Grupa Wsparcia

Grupa Wsparcia to spotkania osób doświadczających przemocy domowej, których celem jest:

 • Podejmowanie działań w kierunku zatrzymania przemocy domowej
  poprzez zwiększenie świadomości przysługujących praw, wzrost poczucia własnej wartości i kompetencji społecznych,
 • Zwalczanie bezradności wobec przemocy,
 • Dzielenie się wsparciem emocjonalnym,
 • Wymiana informacji dotyczących sposobów na pokonywanie trudności w procesie wychodzenia z przemocy,
 • Odkrycie źródła wewnętrznej siły i mocy.

Grupy wsparcia są miejscem, w którym kobiety mogą ze sobą dyskutować na różne tematy: nie tylko o przemocy, ale również na każdym inny temat, który uznają za właściwy. Praca w grupie pomaga kobietom w zyskać świadomość samych siebie i środowiska społecznego, w jakim żyją. W grupie biorą udział nie tylko mieszkańcy SOW ale też osoby z zewnątrz, które doświadczyły przemocy ze strony bliskich osób. Każda z osób zainteresowanych zapraszana jest na spotkanie indywidualne z psychologiem, którego celem jest diagnoza sytuacji osoby i kwalifikacja do grupy.

Grupa Wparcia ma charakter otwarty, co oznacza, że można do niej dołączyć w dowolnym momencie jej trwania. Każde spotkanie trwa 2 godziny i podzielone jest na dwie części. Pierwsza dotyczy bieżących spraw i sytuacji uczestników. Mają oni możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami, omówienia ich i uzyskania informacji zwrotnych od grupy i terapeutów. Druga część spotkania przeznaczona jest na wątki edukacyjne. Wsparcie grupowe obejmujące zajęcia warsztatowe z psychologiem i pedagogiem w okresie poza wakacyjnym w wymiarze dwie godziny tygodniowo.

Daj sobie pomóc !!!


Jeżeli w Twojej rodzinie ktoś krzywdzi Ciebie lub Twoje dziecko, jeżeli potrzebujesz wsparcia i motywacji, by zmienić swoje życie, by uwierzyć we własne siły
zapraszamy do udziału w spotkaniach Grupy Wsparcia dla Osób Doświadczających
Przemocy w Rodzinie
Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Pomoc prawna

Osoby, które padły ofiarą przemocy są informowane o swoich prawach i możliwościach, jakie daje im obowiązujące prawo. W SOW prawnik jest dostępny dla klienta jeden raz w tygodniu.

Informacje z zakresu prawa powinny obejmować między innymi:

 • Przepisy dotyczące bezpośredniej i długoterminowej ochrony przed przemocą
 • Procedury policyjne i administracyjne
 • Prawo rodzinne (rozwody, prawa rodzicielskie, alimenty)
 • Przepisy określające prawa ofiary oraz prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia w postępowaniu karnym i cywilnym
 • Przepisy określające prawo do mieszkania komunalnego itd.
  (Donimiczak A., „Przemoc wobec kobiet w rodzinie: Niezbędnik Pracowników Schronisk”,
  Warszawa 2008r.)