1. Program „Elbląska Karta Seniora” jest realizowany przez samorząd Miasta Elbląg.
 2. Celem Programu jest wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia osób powyżej 60 roku życia poprzez stworzenie oraz rozwijanie systemu promocji, ulg i rabatów oferowanych przez Miasto Elbląg oraz Partnerów Programu.
 3. Z ulg i preferencji w ramach Programu mogą korzystać seniorzy, którzy zameldowani są na pobyt stały na terenie Miasta Elbląga i ukończyli 60 rok życia.
 4. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania przez osoby starsze z ulg i preferencji, dostępnych w ramach Programu, jest dowód osobisty oraz legitymacja emeryta i rencisty.
 5. Potwierdzeniem możliwości korzystania z ulg i preferencji dostępnych w ramach Programu jest poniższy znak informacyjny umieszczony w widocznym miejscu w obiektach Miasta Elbląg – „MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM”.

 1. Regulamin „Elbląskiej Karty Seniora”
 2. Deklaracja Partnerstwa dot. udziału w „Elbląskiej Karcie Seniora”
 3. Porozumienie w sprawie współpracy w ramach „Elbląskiej Karty Seniora” -wzór
 4. Partnerzy w programie „Elbląska karta seniora” – ulgi i preferencje

 

Regulamin Programu Elbląska Karta Seniora

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Programu Elbląskiej Karty Seniora jest Miasto Elbląg.
 2. Program skierowany jest do elbląskich seniorów, którzy zameldowani są na pobyt stały na terenie Miasta Elbląga i ukończyli 60 rok życia.
 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa:
 4. a) o uczestniku – należy przez to rozumieć osobę, która ukończyła 60 – ty rok życia.
 5. b) o partnerze – należy przez to rozumieć podmiot lub instytucję, która podpisała deklarację partnerstwa w zakresie realizacji Programu.
 6. Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez samorząd Miasta Elbląga. Głównym celem Programu jest wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia osób powyżej 60 roku życia poprzez stworzenie oraz rozwijanie systemu promocji, ulg i rabatów oferowanych przez Miasto Elbląg oraz Partnerów Programu, jak również zwiększenie dostępności do dóbr kultury, zachęcenie do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku elbląskich seniorów. Program jest rozwiązaniem, które umożliwi seniorom rozwój swoich pasji i zainteresowań, ale także da możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego.
 7. Cel Programu, o którym mowa w ust. 4, realizowany będzie poprzez:

1) zwiększenie beneficjentom Programu dostępności do dóbr kultury i sportu, usług komunikacji miejskiej oraz innych dóbr sprzyjających podniesieniu poziomu aktywności i sprawności seniorów poprzez wprowadzenie oferty ulg i preferencji w usługach świadczonych przez jednostki organizacyjne Miasta Elbląga, które przystąpią do Programu oraz spółki ze 100% kapitałem Miasta Elbląga,

2) opracowanie oraz koordynację systemu ulg i preferencji adresowanych do beneficjentów Programu, oferowanych przez podmioty, w tym firmy niepowiązane organizacyjnie i kapitałowo z Miastem Elbląg, które przystąpią do realizacji Programu, jako partnerzy,

 1. Program funkcjonuje na terenie Miasta Elbląga, tylko i wyłącznie w miejscach (obiektach) wskazanych przez Partnerów, którzy przystąpili do Programu.
 • 2. Warunki uczestnictwa
 1. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania przez osoby starsze z ulg i preferencji, dostępnych w ramach Programu, jest dowód osobisty oraz legitymacja emeryta i rencisty.
 • 3. Zasady partnerstwa
 1. Partnerem Programu może być każda osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna Miasta lub inna instytucja i firma, która włączy się do współpracy w ramach Programu poprzez realizację określonych przez siebie ulg i preferencji w świadczonych przez siebie usługach na rzecz seniorów.
 2. Partner przystępuje do Programu na podstawie deklaracji partnerstwa, złożonej do Elblaskiego Centrum Usług Społecznych zawierającej: · nazwę i adres siedziby Partnera, · jego numer NIP, · opis zakresu prowadzonej działalności, · proponowane ulgi i preferencje świadczone w ramach Programu, · adres miejsca ich świadczenia (jeżeli jest inny jak adres siedziby Partnera), · osobę do kontaktu z podaniem numeru telefonu lub adresu e-mail.
 3. Zgłoszenia można dokonać również w formie elektronicznej na adres ……………. z dopiskiem Elbląska Karta Seniora. W tym samym trybie następuje aktualizacja oferty Partnera.
 4. Elbląskie Centrum Usług Społecznych prowadzi bieżący monitoring ulg i preferencji oferowanych przez Partnerów w ramach Programu.
 5. Partner przystępuje do Programu na zasadach suwerenności stron i partnerstwa.
 6. Miasto Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za ulgi i preferencje oferowane przez Partnera w ramach Programu.
 7. Partner może wystąpić z Programu na podstawie oświadczenia złożonego do Elblaskiego Centrum Usług Społecznych. Oświadczenie można złożyć również w formie elektronicznej na adres ……………. z dopiskiem „Elbląska Karta Seniora”.
 8. Usunięcie oferty Partnera z katalogu ulg i preferencji następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia przez niego oświadczenia.
 • 4. Warunki realizacji
 1. Potwierdzeniem możliwości korzystania z ulg i preferencji dostępnych w ramach Programu jest informacja umieszczona w widocznym miejscu w obiektach Miasta Elbląg.
 2. W przypadku jednorazowych imprez odbywających się w obiektach Miasta Elbląga, a organizowanych przez podmioty zewnętrzne, ulgi i preferencje objęte Programem nie obowiązują.
 3. Informacje dotyczące realizacji Programu, w tym aktualny katalog ulg i preferencji oraz wykaz Partnerów znajdują się w Elbląskiego Centrum Usług Społecznych.
 • 5. Uwagi końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu Elbląskiej Karty Seniora w każdym momencie.
 2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator zobowiązany jest do umieszczenia stosownej informacji na stronie internetowej Elbląskiego Centrum Usług Społecznych.