Elbląskie Centrum Usług Społecznych informuje o przystąpieniu przez Gminę Miasto Elbląg do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na 2022 r.

Pełna treść programu dostępna pod linkiem (link: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/dokumenty-programowe/program/tresc-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/)

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Zasady, zakres i wysokość dofinansowania określone zostały przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w procedurach (link: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/dokumenty-programowe/procedury-realizacji-programu-wraz-z-zalacznikami/procedury-realizacji-programu-oraz-zalaczniki-rok-2020-2021/  ), kierunkach działań oraz warunkach brzegowych (link: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/kierunki-i-warunki-brzegowe-realizacji-programu/kierunki-i-warunki-brzegowe-realizacji-programu/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2022-roku/  )  ustalonych na rok 2022.

Obszary i adresaci programu, które będą realizowane w 2022 r.:

obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

Wysokość dofinansowania wynosi do 55% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 165 000 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;

O dofinansowanie mogą ubiegać się zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

Wysokość dofinansowania wynosi do 55% kosztów realizacji projektu, a w przypadku likwidacji barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w urzędach PFRON ustalił wysokość dofinansowania do 35% kosztów realizacji projektu, nie więcej jednak niż 150 000 zł.

O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.

obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

Wysokość dofinansowania wynosi do 50% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 34 000 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku.

O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy, powiaty, organizacje pozarządowe.

 

obszar D – likwidacja barier transportowych;

Wysokość dofinansowania wynosi do 85% kosztów realizacji projektu w przypadku placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz do 95% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej. Maksymalna kwota dofinansowania:

  1. 120.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  2. 100.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami
    9-cio miejscowymi,
  3. 300.000,00 zł dla autobusów;

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, albo jednostki samorządu terytorialnego,
  2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
  3. gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

 

obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

Wysokość dofinansowania wynosi do 20% całkowitych kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 15 000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe.

 

obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

Wysokość dofinansowania wynosi do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15 000 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.

 

obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

W przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane  przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

O dofinansowanie mogą ubiegać się powiaty.

Termin składania wniosków:

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G  należy składać w terminie do 11 lutego 2022 r.

Miejsce składania wniosków:

Punkt Przyjęć Klienta Elbląskiego Centrum Usług Społecznych, ul. Winna 9, 82-300 Elbląg
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

 

W przypadku obszaru A i E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do Oddziału PFRON w Olsztynie zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru A i E programu. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.

Druk wniosku oraz szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie internetowej PFRON (link: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/dokumenty-programowe/procedury-realizacji-programu-wraz-z-zalacznikami/procedury-realizacji-programu-oraz-zalaczniki-rok-2020-2021/ ).

Zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie w ramach programu proszeni są o zapoznanie się z zapisami programu, procedurami realizacji oraz zasadami dotyczącymi wyboru dofinansowania i rozliczania projektów dostępnymi na stronie www.pfron.org.pl (link: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/ ).