Z usługi Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja (DDD) mogą skorzystać mieszkańcy Elbląga, którzy spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • są osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 • są osobami niesamodzielnymi, u których stwierdzono konieczność stałej albo długotrwałej opieki lub/i pomocy innych osób w zakresie odżywiania, przemieszczania się, pielęgnacji ciała, higieny osobistej i otoczenia oraz prowadzenia gospodarstwa domowego z powodu naruszenia sprawności organizmu
 • mają ukończony 75 rok życia i są osobami samotnymi lub zamieszkują wspólnie z drugą osobą, która również ukończyła 75 rok życia

Mieszkaniec Elbląga, zainteresowany usługą DDD powinien:

 • wypełnić formularz na stronie internetowej www.ecus.pl/uslugi-spoleczne lub
 • zgłosić potrzebę skorzystania z usługi w Punkcie Przyjęć Klienta w siedzibie ECUS przy ul. Winnej 9 w Elblągu lub
 • zgłosić się do usługi telefonicznie, dzwoniąc pod jeden z poniższych numerów telefonu:

          55/625 61 20 lub 55/625 61 30

W przypadku występowania w mieszkaniu insektów, które można przenosić np. na okryciu wierzchnim zdecydowanie zalecamy zgłoszenie telefoniczne.

Zgłoszenia do usługi może dokonać również osoba trzecia, asystent rodziny lub pracownik socjalny.

Warunki korzystania z usługi, prawa i obowiązki Odbiorcy usługi:

 • usługa społeczna DDD finansowana jest w ramach projektu pn. „Elbląskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 • odbiorca nie ponosi odpłatności za jej świadczenie
 • odbiorca usługi składając wniosek o usługę deklaruje jednocześnie swoje uczestnictwo w projekcie „Elbląskie Centrum Usług Społecznych”
 • odbiorca może skorzystać z usługi raz na 3 lata; skorzystanie z jednej z trzech usług wchodzących w skład pakietu DDD wyczerpuje limit „jedna usługa raz na trzy lata”
 • usługa będzie świadczona na terenie miasta Elbląga, w miejscu zamieszkania Odbiorcy, z wyłączeniem miejsc poza lokalem mieszkalnym takich jak: garaż wolnostojący, piwnica czy ogród
 • odbiorca usługi musi potwierdzić wykonanie usługi własnoręcznym podpisem na Karcie udzielonego wsparcia
 • odbiorca zobowiązany jest wypełnić ankietę satysfakcji z wykonanej usługi w terminie jednego miesiąca od zakończenia usługi u koordynatora indywidualnych planów usług społecznych lub w formie elektronicznej na stronie internetowej www.ecus.pl
 • odbiorca usługi ma prawo do rezygnacja z usługi, którą należy złożyć w formie pisemnej (decyduje data wpływu do ECUS) lub osobiście u Koordynatora indywidualnych planów usług społecznych

 Usługa obejmuje:

 • dezynfekcja – usuwanie szkodliwych patogenów, bakterii, wirusów, odkażanie pomieszczeń
 • dezynsekcja – usuwanie szkodliwych insektów/owadów latających i biegających takich jak: prusaki, karaluchy, pluskwy, mole, pchły, wszy; nie przyjmujemy zgłoszeń na insekty inne niż powyżej wymienione
 • deratyzacja – zwalczanie gryzoni takich jak: szczury, myszy zagrażających bezpośrednio mieszkaniu lub części mieszkalnej domu

DDD REGULAMIN

Dezynsekcja ważne zalecenia przed zabiegiem

Plakat do pobrania