Z usługi ECUS Taxi mogą skorzystać mieszkańcy Elbląga, którzy spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • są osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 • są osobami niesamodzielnymi, u których stwierdzono konieczność stałej albo długotrwałej opieki lub/i pomocy innych osób w zakresie odżywiania, przemieszczania się, pielęgnacji ciała, higieny osobistej i otoczenia oraz prowadzenia gospodarstwa domowego z powodu naruszenia sprawności organizmu
 • są dziećmi z orzeczeniem niepełnosprawności zawierającym wskazanie o konieczności stałej lub długotrwałej opieki w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji (przejazd wraz z opiekunem)
 • mają ukończony 75 rok życia

Mieszkaniec Elbląga, zainteresowany usługą ECUS Taxi powinien:

 • wypełnić formularz na stronie internetowej www.ecus.pl/uslugi-spoleczne lub
 • zgłosić potrzebę skorzystania z usługi w Punkcie Przyjęć Klienta w siedzibie ECUS przy ul. Winnej 9 w Elblągu lub
 • zgłosić się do usługi telefonicznie, dzwoniąc pod jeden z poniższych numerów telefonu

          55/625 61 20 lub 55/625 61 30

Zgłoszenia do usługi może dokonać również osoba trzecia, asystent rodziny lub pracownik socjalny.

Warunki korzystania z usługi, prawa i obowiązki Odbiorcy usługi:

 • usługa społeczna ECUS-owe TAXI finansowana jest w ramach projektu pn. „Elbląskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 • odbiorca nie ponosi odpłatności za jej świadczenie
 • odbiorca usługi składając wniosek o usługę deklaruje jednocześnie swoje uczestnictwo w projekcie „Elbląskie Centrum Usług Społecznych”
 • odbiorca może korzystać z usługi maksymalnie 6 razy w miesiącu
 • odbiorcy usługi mogą odbywać przejazd z osobą towarzyszącą
 • usługa będzie świadczona na terenie miasta Elbląga od miejsca zamieszkania do miejsca docelowego i od miejsca docelowego do miejsca zamieszkania
 • odbiorca usługi musi potwierdzić każdy przejazd własnoręcznym podpisem na Karcie udzielonego wsparcia
 • odbiorca zobowiązany jest wypełnić ankietę satysfakcji z wykonanej usługi w terminie jednego miesiąca od zakończenia usługi u koordynatora indywidualnych planów usług społecznych lub w formie elektronicznej na stronie internetowej www.ecus.pl
 • odbiorca usługi ma prawo do rezygnacja z usługi, którą należy złożyć w formie pisemnej (decyduje data wpływu do ECUS) lub osobiście u Koordynatora indywidualnych planów usług społecznych

 Usługa obejmuje:

 Przewóz osób na wskazanej przez Odbiorcę usługi trasie, tj.

 • zdrowotnej (np. do szpitala, przychodni, centrum rehabilitacji)
 • zakupowej (np. do apteki, sklepu w celu zaopatrzenia w artykuły pierwszej potrzeby)
 • ku aktywności (np. do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Klubu Seniora)

Asystę w trakcie wsiadania i wysiadania z pojazdu, pomoc w dotarciu z miejsca zamieszkania/miejsca docelowego do pojazdu i z pojazdu do miejsca docelowego/mieszkania.

ECUS Taxi REGULAMIN

Plakat do pobrania