Usługa społeczna Mediacja skierowana jest do mieszkańców Elbląga:

 • Osób i rodzin w kryzysie
 • Osób, które ukończyły 75 rok życia

Mieszkaniec Elbląga zainteresowany usługą społeczną Mediacja powinien:

 • wypełnić formularz na stronie internetowej www.ecus.pl/uslugi-spoleczne lub
 • zgłosić potrzebę skorzystania z usługi w Punkcie Przyjęć Klienta w siedzibie ECUS przy ul. Winnej 9 w Elblągu lub
 • zgłosić się do usługi telefonicznie, dzwoniąc pod jeden z poniższych numerów telefonu:

55/625 61 20 lub 55/625 61 30

Zgłoszenia do usługi może dokonać również osoba trzecia, asystent rodziny lub pracownik socjalny.

Warunki korzystania z usługi, prawa i obowiązki Odbiorcy usługi:

 • Usługa społeczna Mediacja finansowana jest w ramach projektu pn. „Elbląskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 • Odbiorca nie ponosi odpłatności za jej świadczenie.
 • Odbiorca usługi składając wniosek o usługę deklaruje jednocześnie swoje uczestnictwo w projekcie „Elbląskie Centrum Usług Społecznych”.
 • Jedna rodzina może skorzystać ze wsparcia w wymiarze nie więcej niż 3 godzin zegarowych.
 • Usługa będzie świadczona w miejscu wskazanym przez realizatora usługi, w pomieszczeniu przystosowanym do przeprowadzenia tego rodzaju wsparcia.
 • Odbiorca usługi musi potwierdzić wykonanie usługi własnoręcznym podpisem na Karcie udzielonego wsparcia.
 • Odbiorca zobowiązany jest wypełnić ankietę satysfakcji z wykonanej usługi w terminie jednego miesiąca od zakończenia usługi u koordynatora indywidualnych planów usług społecznych lub w formie elektronicznej na stronie internetowej www.ecus.pl
 • Odbiorca usługi ma prawo do rezygnacji z usługi, którą należy złożyć w formie pisemnej (decyduje data wpływu do ECUS) lub osobiście u Koordynatora indywidualnych planów usług społecznych.

 Usługa obejmuje:

 • zapoznanie się z przedmiotem mediacji,
 • wyjaśnienie zasad i celów mediacji,
 • określenie potrzeb i interesów stron,
 • zdefiniowanie przedmiotu sporu stron,
 • prowadzenie sesji mediacyjnych mających na celu uzyskanie wzajemnie satysfakcjonującego i świadomego porozumienia stron zgodnie z ich wolą,
 • pomoc stronom w ewentualnym sporządzeniu porozumienia mediacyjnego,
 • sporządzenie protokołów z przebiegu mediacji,
 • przygotowanie zaświadczeń na wniosek stron sporu lub na potrzeby instytucji zewnętrznych.

REGULAMIN MEDIACJA