Z usługi Warsztaty specjalistyczne dla rodzin mogą skorzystać mieszkańcy Elbląga, którzy spełniają następujący warunek:

 • są rodzicami / opiekunami, którzy wymagają wsparcia we wskazanym poniżej zakresie

Mieszkaniec Elbląga, zainteresowany usługą Warsztaty specjalistyczne dla rodzin powinien:

 • wypełnić formularz na stronie internetowej www.ecus.pl/uslugi-spoleczne lub
 • zgłosić potrzebę skorzystania z usługi w Punkcie Przyjęć Klienta w siedzibie ECUS przy ul. Winnej 9 w Elblągu lub
 • zgłosić się do usługi telefonicznie, dzwoniąc pod jeden z poniższych numerów telefonu:

          55/625 61 20 lub 55/625 61 30

Zgłoszenia do usługi może dokonać również osoba trzecia, asystent rodziny lub pracownik socjalny.

Warunki korzystania z usługi, prawa i obowiązki Odbiorcy usługi:

 • Usługa społeczna Warsztaty specjalistyczne dla rodzin finansowana jest w ramach projektu pn. „Elbląskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 • Odbiorca nie ponosi odpłatności za jej świadczenie.
 • Odbiorca usługi składając wniosek o usługę deklaruje jednocześnie swoje uczestnictwo w projekcie „Elbląskie Centrum Usług Społecznych”.
 • Rodzic / opiekun zobowiązany jest uczestniczyć w całym cyklu warsztatów (8 spotkań), nieobecność na dwóch spotkaniach będzie skutkowała wykluczeniem uczestnika z warsztatów.
 • Usługa będzie świadczona w miejscu wskazanym przez realizatora usługi, w sali przystosowanej do warsztatów grupowych.
 • Odbiorca usługi musi potwierdzić wykonanie usługi własnoręcznym podpisem na liście obecności.
 • Odbiorca zobowiązany jest wypełnić ankietę satysfakcji z wykonanej usługi w terminie jednego miesiąca od zakończenia usługi u koordynatora indywidualnych planów usług społecznych lub w formie elektronicznej na stronie internetowej www.ecus.pl
 • Odbiorca usługi ma prawo do rezygnacja z usługi, którą należy złożyć w formie pisemnej (decyduje data wpływu do ECUS) lub osobiście u Koordynatora indywidualnych planów usług społecznych.

 Usługa obejmuje:

Moduł 1 ZREALIZOWANY

Warsztaty specjalistyczne dla rodziców / opiekunów w zakresie utrzymania lub zbudowania prawidłowych relacji z dzieckiem, opartych na wzajemnym zrozumieniu, szacunku, zaufaniu i lojalności. Celem warsztatów jest przygotowanie rodziców do samodzielnego rozwiązywania sytuacji wychowawczych wymagających relacji z dziećmi, wyeliminowanie zachowań niepożądanych, kształtowanie umiejętności społecznych, doskonalenie systemu wychowawczego rodziny i wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców.

Zakres tematyczny:

Budowanie relacji rodzic / opiekun – dziecko:

– rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
– aktywne wspieranie i słuchanie,
– motywowanie dziecka do działania,
– modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
– uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
– wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
– budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka i rodzica,
– konstruktywne rozwiązywanie konfliktów

Wspieranie procesu budowania wzajemnych (opartych na więzi i szacunku) relacji między dziećmi – „Rodzeństwo bez rywalizacji”:

– rywalizacja oraz zazdrość między dziećmi

– kłótnie, bójki dzieci i różne inne trudności,
– problem sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu,
– wpływ ról na relację między dziećmi

Wsparcie dla rodziców nastolatków uwzględniające problem dorastania:

– młodzieńczy bunt,
– pragnienie akceptacji,
– potrzeba decydowania o sobie,
– przedwczesne zainteresowania seksem,
– narkotyki,
– niebezpieczeństwo i wpływ mediów

Moduł 2 (realizacja od 1 października do 30 listopada ’22)

Warsztaty specjalistyczne dla rodziców/opiekunów umożliwiające przezwyciężenie kryzysu wywołanego nauczaniem zdalnym, koniecznością powrotu do nauczania stacjonarnego i zagrożeniami cyfrowymi (moduł 2)

Zakres tematyczny:

– pogorszenie relacji rówieśniczych, relacji uczniów z nauczycielami i rodzicami,

– spadek efektywności nauczania,

– problemy zdrowotne wynikające z nauczania zdalnego: choroby narządu wzroku, wady postawy, zaburzenia emocjonalne i psychofizyczne,

– uzależnienie dzieci od multimediów jako efekt uboczny nauczania zdalnego,

– nieumiejętność organizowania sobie nauki w domu,

– wykluczenie cyfrowe i nierówny dostęp do nauki świadczonej w formie zdalnej.

WARSZTATY SPECJALISTYCZNE DLA RODZIN REGULAMIN

Plakat do pobrania

Więcej informacji o usłudze na Facebooku