Z usługi Teleopieka mogą skorzystać mieszkańcy Elbląga, którzy spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • są osobami, które z uwagi na stan zdrowia wymagają monitorowania ich sytuacji i szybkiego reagowania
 • mają ukończony 75 rok życia

Mieszkaniec Elbląga, zainteresowany usługą Teleopieka powinien:

 • wypełnić formularz na stronie internetowej www.ecus.pl/uslugi-spoleczne lub
 • zgłosić potrzebę skorzystania z usługi w Punkcie Przyjęć Klienta w siedzibie ECUS przy ul. Winnej 9 w Elblągu lub
 • zgłosić się do usługi telefonicznie, dzwoniąc pod jeden z poniższych numerów telefonu

55/625 61 20 lub 55/625 61 30

Zgłoszenia do usługi może dokonać również osoba trzecia, asystent rodziny lub pracownik socjalny.

Warunki korzystania z usługi, prawa i obowiązki Odbiorcy usługi:

 • usługa społeczna ECUS-owe TAXI finansowana jest w ramach projektu pn. „Elbląskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 • odbiorca nie ponosi odpłatności za jej świadczenie
 • odbiorca usługi składając wniosek o usługę deklaruje jednocześnie swoje uczestnictwo w projekcie „Elbląskie Centrum Usług Społecznych”
 • odbiorca może korzystać z usługi przez okres 12 miesięcy w roku, po tym okresie może ponownie zgłosić się do usługi
 • odbiorca usługi nie może udostępniać urządzenia do teleopieki osobom trzecim
 • usługa będzie świadczona na terenie miasta Elbląga, w miejscu zamieszkania odbiorcy usługi, całodobowo; dopuszcza się możliwość świadczenia usługi w miejscu innym niż miejsce zamieszkania odbiorcy, np. w trakcie pobytu odbiorcy usługi w sanatorium
 • obowiązek świadczenia usługi wygasa z chwilą zaistnienia jednej z poniższych przesłanek:
 • zmiana miejsca zamieszkania odbiorcy usługi (poza teren Gminy Miasto Elbląg)
 • umieszczenie odbiorcy usługi w Domu Pomocy Społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub placówce zapewniającej całodobową opiekę
 • zgon odbiorcy usługi
 • rezygnacja z usługi złożona w formie pisemnej przez odbiorcę
 • inne losowe przypadki
 • odbiorca zobowiązany jest wypełnić ankietę satysfakcji z wykonanej usługi w terminie jednego miesiąca od zakończenia usługi u koordynatora indywidualnych planów usług społecznych lub w formie elektronicznej na stronie internetowej www.ecus.pl
 • usługa zostanie wyłączona w terminie do 3 dni od złożenia rezygnacji; rezygnacja z usługi powinna nastąpić w formie pisemnej (decyduje data wpływu do ECUS) lub osobiście u Koordynatora indywidualnych planów usług społecznych

 Usługa obejmuje:

 • Dostarczenie odbiorcy kompletnego zestawu do teleopieki, w jego skład wchodzi: urządzenie do teleopieki (w formie wisiorka na szyję lub opaski na rękę), ładowarka, instrukcja obsługi, deklaracja zgodności CE
 • Urządzenie wyposażone jest w aktywną kartę SIM, która umożliwia jego prawidłowe funkcjonowanie
 • Urządzenie zostanie włączone przez osobę, która wyjaśni odbiorcy zasady obsługi; po aktywacji z urządzenia zostanie wykonane połączenie testowe do Centrum Monitoringu
 • Monitoring zgodnie z funkcjonalnością urządzenia
 • Reagowanie w trakcie świadczenia usługi na przesłane do Centrum Monitoringu sygnały/zdarzenia zgodnie z procedurami reagowania
 • Obsługa reklamacji ogólnych i technicznych zgłaszanych przez odbiorcę usługi
 • Obsługa procesu dezaktywacji usługi

TELEOPIEKA REGULAMIN

Plakat do pobrania