W dniu 06 kwietnia 2023  Komisja zakończyła pracę dotyczącą wydania rekomendacji do kwalifikacji do usługi ,,Wsparcie dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży”.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi prac Komisji:

Ilość zgłoszeń: 130

Ilość zgłoszeń, które nie spełniały wymogów formalnych: 7

Komisja dokonała oceny 123 zgłoszeń.

kategoria/talent ilość zgłoszeń
społeczny 6
programistyczny 3
techniczny 0
sportowy 63
artystyczny 51
Suma 123

Pozytywną rekomendację do kwalifikacji do usługi otrzymało 50 osób.

kategoria/talent ilość osób z pozytywną rekomendacją
społeczny 1
programistyczny 2
techniczny 0
sportowy 25
artystyczny 22
Suma 50

Z osobami wstępnie ZAKWALIFIKOWANYMI  do usługi skontaktuje się pracownik Elbląskiego Centrum Usług Społecznych. Nastąpi to do 3 dni roboczych od momentu zakończenia prac komisji.


W DNIU 28 MARCA 2023 ODBĘDZIE SIĘ KOMISJA, KTÓRA DOKONA OCENY ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW I WYDA REKOMENDACJĘ CO DO ZAKWALIFIKOWANIA DO USŁUGI ,,WSPARCIE DLA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY”. ELBLĄSKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH ZASTRZEGA SOBIE, ŻE W PRZYPADKU DUŻEJ ILOŚCI ZGŁOSZEŃ PRACA KOMISJI MOŻE ULEC WYDŁUŻENIU.

Z osobami wstępnie ZAKWALIFIKOWANYMI  do usługi skontaktuje się pracownik Elbląskiego Centrum Usług Społecznych. Nastąpi to do 3 dni roboczych od momentu zakończenia prac komisji.


Zapraszamy do skorzystania z usługi społecznej pn. „Wsparcie dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży”, ujętej w Elbląskim Programie Usług Społecznych
na lata 2021 – 2026

 Drogi Rodzicu! Masz zdolne dziecko?

Ty dajesz oparcie, a Elbląskie Centrum Usług Społecznych wsparcie finansowe

Kto może być odbiorcą?

* Mieszkaniec Gminy Miasto Elbląg
* Dzieci i młodzież, która nie ukończyła 20 roku życia i wykazują szczególne zdolności
* Dokumentami uprawniającym do udziału w naborze do usługi jest Zgłoszenie oraz Opinia napisana przez osobę pracującą z dzieckiem
* Usługa jest bezpłatna i dostępna dla 50 osób, które spełnią powyższe kryteria
oraz zostaną zakwalifikowane do usługi po pozytywnym rozpatrzeniu Komisji
* Odbiorca usługi może skorzystać ze wsparcia finansowego w wymiarze do 3.000 zł

Procedura naboru:

W dniach od 6 marca 2023 do 20 marca 2023 czekamy na Państwa zgłoszenia, które

powinny zawierać 2 dokumenty:

  • Zgłoszenie i Opinia o dziecku/młodym dorosłym

Dokumenty należy składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w terminie do dnia 20 marca 2023 w Elbląskim Centrum Usług Społecznych przy ul. Winnej 9, w Punkcie Przyjęć Klienta (wejście od ul. 12 Lutego), w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem:

NABÓR NA USŁUGĘ ,,Wsparcie dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży”

DRUKI DOSTĘPNE PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH lub w Punkcie Przyjęć Klienta w siedzibie ECUS przy ul. Winnej 9 w Elblągu.

Proszę o zwrócenie uwagi  ===>  dokument OPINIA ma dwie strony

Obszary wsparcia i warunki skorzystania z usługi społecznej:

  1. Pokrycie lub dofinansowanie kosztu udziału w zajęciach rozwijających, np. treningi w klubie sportowym, pływackie, zajęcia taneczne, aktorskie, z robotyki, itp.
  2. Pokrycie lub dofinansowanie kosztu zakupu stroju niezbędnego do udziału w zajęciach rozwijających.
  3. Pokrycie lub dofinansowanie kosztu zakupu materiałów lub sprzętu niezbędnych do udziału w zajęciach rozwijających.
  4. Pokrycie lub dofinansowanie kosztu udziału w zajęciach wyjazdowych, np. obozie treningowym, sportowym, artystycznym (wyłącznie wówczas, gdy organizowane są na terenie Polski).
  5. Odbiorca usługi może skorzystać z usługi w wymiarze do 3.000 zł. Kwota wsparcia ustalana jest przez Realizatora usługi na podstawie dokumentów dostarczonych przez odbiorcę usługi (lub rodzica/opiekuna prawnego) który na spotkanie przynosi dokumenty potwierdzające wysokość wydatków związanych z uczestnictwem w zajęciach rozwijających, np. informację o wysokości miesięcznej opłaty za udział w zajęciach, rozeznanie w formie wydruków ze stron internetowych (co najmniej 3 różne oferty) informacja ze sklepów na potwierdzenie kosztu zakupu stroju, sprzętu, instrumentu itp. (co najmniej 3 różne oferty) itp.

Łącznie usługą planuje się objąć 50 osób w tym zgodnie z regulaminem:

1) Rozwój talentów sportowych – 10 osób

2) Rozwój talentów artystycznych – 10 osób

3) Rozwój talentów technicznych – 10 osób

4) Rozwój talentów programistycznych – 10 osób

5) Rozwój talentów społecznych – 10 osób

Informacja o usłudze dostępna jest pod numerem telefonu:

(55) 625 61 20 lub (55) 625 61 30

Regulamin „Wsparcie dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży”

Regulamin naboru

Załączniki:

Zgłoszenie

Opinia