Asystentura jest to nowa metoda pracy, a asystent rodziny to nowy zawód w systemie wspierania rodzin borykających się z różnego rodzaju problemami. Zawód asystenta rodziny wprowadziła ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

Asystent rodziny jest osobą pomagającą, wspierającą, edukującą rodzinę przeżywającą trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Asystent to również doradca, osoba, która odpowie na twoje pytania, pomoże w rozwiązaniu problemów, wskaże możliwości, poinstruuje, itp. To osoba dzięki, której rodzina może funkcjonować lepiej, o ile skorzysta z oferowanej pomocy oraz będzie współpracować.

Szczegółowe zadania asystenta rodziny określa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, należy do nich:

 • Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem
 • Pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • Wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności
 • Psychospołecznych;
 • Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej, niż co pół roku i przekazywanie tej oceny podmiotowi będącemu odpowiedzialnym za prowadzenie

Asystent rodziny z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
Ze wsparcia asystenta może również skorzystać każda kobieta w ciąży i jej rodzina w ramach funkcjonowania ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Zadania asystenta rodziny w ramach ustawy „Za życiem”:

 • Wsparcie i towarzyszenie emocjonalne.
 • Pomoc w dotarciu do miejsc oraz specjalistów, gdzie rodzina może otrzymać wsparcie.
 • Opracowanie wspólnie z kobietą w ciąży i/lub rodziną indywidualnego katalogu możliwego wsparcia.
 • Załatwianie spraw w różnych instytucjach w imieniu rodziny na podstawie upoważnienia.
 • Pomoc rodzinie:

– w skutecznym przezwyciężaniu trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka,
– w uzyskaniu wsparcia psychologicznego,
– w uzyskaniu pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,
– w dostępie do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Przykładowe formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny:

 • Doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia,
 • Poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom,
 • Poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,
 • Pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu,
 • Nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych,
 • Doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym,
 • Informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
 • Pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
 • Pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy.

WAŻNE! Ze wsparcia asystenta rodziny możesz skorzystać w każdej sytuacji, gdy wyrazisz taką wolę. W tym celu należy wystąpić z wnioskiem do Elbląskiego Centrum Usług Społecznych .

Asystent rodziny pracuje z rodziną w oparciu o plan pracy z rodziną. Współpraca z rodziną jest długofalowa, w zależności od potrzeb rodziny prowadzona średnio przez 2-3 lata. W przypadku braku współpracy rodziny w realizacji planu pracy możliwe jest podjęcie decyzji o wcześniejszym zakończeniu pracy asystenta.

Bliższych informacji dotyczących uzyskania pomocy asystenta rodziny oraz zasad jego pracy można uzyskać pod nr telefonu 55625 61 39.