– Usamodzielnianymi wychowankami są osoby opuszczające przed 01.01.2012r., oraz po 01.01.2012r. dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy.

– Osoby usamodzielniane to również osoby opuszczające, po osiągnięciu pełnoletności, po 01.01.2012r. rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu.

Jaka pomoc przysługuje usamodzielnianym osobom?

Osoba usamodzielniana może ubiegać się o pomoc na:

 • Kontynuowanie nauki,
 • Usamodzielnienie,
 • Zagospodarowanie,
 • Uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych,
 • Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

– pomoc na kontynuowanie nauki wynosi 681 zł miesięcznie.

Ustawa o pomocy społecznej:
Uwaga! Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie usamodzielnianej, której dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie.

Ważne! Wysokość pomocy na usamodzielnienie i na zagospodarowanie niezależnie od tego na podstawie, której ustawy jest przyznawana, uzależniona jest od okresu pobytu oraz rodzaju rodziny zastępczej czy innej placówki, w której przebywał wychowanek.

Uwaga! Osoba usamodzielniana otrzymująca pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki jest obowiązana przedłożyć nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy zaświadczenie stwierdzające kontynuowanie nauki.

Jeśli chcesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje skontaktuj się telefonicznie pod nr 55 625 61 43

Zasady przyznawania świadczeń

 • Warunkiem przyznania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest:
  wskazanie przez osobę usamodzielnianą, na rok przed osiągnięciem pełnoletniości, danych osoby, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz pisemnej zgody tej osoby,
 • Złożenie przez osobę usamodzielnianą indywidualnego programu usamodzielnienia najpóźniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności,
 • Złożenie wniosku o przyznanie pomocy.

Indywidualny program usamodzielnienia  przygotowuje osoba usamodzielniana wraz  z opiekunem usamodzielnienia przy współpracy pracownika Działu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej. Indywidualny program usamodzielnienia staje się podstawą przyznania świadczeń na usamodzielnienie.

Do zadań opiekuna usamodzielnienia należy:

 • Zaznajomienie się z dokumentacją i drogą życiową osoby usamodzielnianej,
 • Opracowanie, wspólnie z osobą usamodzielnianą, indywidualnego programu usamodzielnienia,
 • Ocena realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia oraz jego modyfikowanie,
 • Współpraca z rodziną osoby usamodzielnianej oraz ze środowiskiem lokalnym, zwłaszcza ze szkołą oraz pracownikami Działu Pieczy Zastępczej MOPR,
 • Opiniowanie wniosku o pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki.

Mieszkania chronione – są formą pomocy osobom usamodzielnianym, przygotowują osoby w nich przebywające, pod okiem specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia.

Warunki uzyskania wsparcia w formie pobytu w mieszkaniu chronionym to:

 • Ukończone 18 lat,
 • Opuszczenie pieczy zastępczej,
 • Kontynuowanie nauki,
 • Przestrzeganie regulaminu obowiązującego w mieszkaniach chronionych,
 • Ponoszenie odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu.

Instytucjonalna piecza zastępcza sprawowana w formie:

1. Placówki opiekuńczo-wychowawczej,
2. Regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej,
3. Interwencyjnego ośrodka pre-adopcyjnego.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza jest prowadzona jako placówka typu:

1. Socjalizacyjnego
2. Interwencyjnego,
3. Specjalistyczno-terapeutycznego,
4. Rodzinnego.

Zadania placówki opiekuńczo-wychowawczej:

1. Zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
2. Realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
3. Umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
4. Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
5. Zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
6. Obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
7. Zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotny.

Ponadto placówka opiekuńczo-wychowawcza współpracuje, w zakresie wykonywanych zadań z sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy oraz innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych placówki.

Na terenie Miasta Elbląga funkcjonują 4 placówki opiekuńczo – wychowawcze:

 • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 przy ul. Chrobrego 4/1A,
 • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 przy ul. Chrobrego 4/2A,
 • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego Nr 4 przy ul. Chrobrego 4,
 • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 przy ul. Mazurskiej 6, która łączy w sobie zadania placówki typu socjalizacyjnego i interwencyjnego,
 • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 5 przy ul. Mazurskiej 6/1.