Zespół Pracy socjalnej

Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi oraz rozwinięcia lub wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej. Praca socjalna prowadzona jest w oparciu o dokonanie diagnozy sytuacji klienta przez pracownika socjalnego, opracowanie planu pomocy i wsparcia w zależności od indywidualnej sytuacji oraz posiadanego potencjału osoby lub rodziny.

WAŻNE! Przysługuje wszystkim osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Do głównych zadań pracownika socjalnego należy:

  • pobudzanie aktywności społecznej osób i rodzin poprzez wzmocnienie sił i zasobów osób i rodzin,
  • aktywizowanie, inspirowanie i wspieranie dążeń do osiągnięcia samodzielności i integracji ze środowiskiem, poprzez wykorzystanie zasobów, uprawnień i możliwości osoby/rodziny oraz zasobów lokalnych instytucjonalnych i środowiskowych, w tym poprzez wykorzystanie narzędzi aktywizujących,
  • prowadzenie działań osłonowych w sytuacji zaburzenia funkcjonowania osób o ograniczonych możliwościach postrzegania rzeczywistości i dbania o własne dobro oraz sytuacji, gdy istnieje ryzyko, że podstawowe potrzeby, mogą nie być w wystarczającym stopniu zaspokajane,
  • podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych w sytuacjach kryzysowych, w sytuacji zagrożenia zdrowia, życia lub funkcjonowania osób i rodzin, w szczególności w celu ochrony dzieci w rodzinie,
  • podejmowanie i prowadzenie wszelkich działań na rzecz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo skierowanych na rozwiązywanie problemów i trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, pozostawienie dziecka w jego środowisku rodzinnym lub powrót do rodziny naturalnej dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej / praca z dzieckiem, rodzicami, systemem pieczy zastępczej,
  • podejmowanie współpracy z organizacjami i instytucjami funkcjonującymi w środowisku lokalnym i specjalistami Ośrodka w organizowaniu wsparcia dla osób i rodzin tego potrzebujących, w szczególności w formie Zespołów Interdyscyplinarnych,
  • prowadzenie treningów umiejętności społecznych, również poprzez towarzyszenie osobie lub rodzinie w realizacji działań,
  • prowadzenie działań osłonowych w sytuacji, gdy istnieje ryzyko, że podstawowe potrzeby osób zależnych, w szczególności dzieci mogą nie być w wystarczającym stopniu zaspokajane,
  • podejmowanie działań profilaktycznych w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób, rodzin, grup, społeczności i ograniczania skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
  • reprezentowanie interesów osób/ rodzin, pośredniczenie w kontaktach z instytucjami.