Dom Pomocy Społecznej (DPS) jest placówką pobytu całodobowego; jest instytucjonalną formą całodobowej opieki. Prawo do zamieszkania w DPS mają osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Pobyt w domu pomocy społecznej jest świadczeniem niepieniężnym pomocy społecznej.

Domy pomocy społecznej pełnią rolę substytucyjną w stosunku do naturalnych ogniw oparcia społecznego. Zastępują rodzinę w jej funkcjach opiekuńczych w stosunku do wymagającego całodobowej opieki starego, chorego lub niepełnosprawnego członka rodziny w sytuacji, w której tej rodziny brak lub nie jest ona w stanie z tej funkcji się wywiązać.

W zależności od stanu zdrowia, rodzaju niepełnosprawności oraz wieku osobie przysługuje prawo do zamieszkania w domu określonego typu przeznaczonego dla: 

1. Osób w podeszłym wieku,
2. Osób przewlekle somatycznie chorych,
3. Osób przewlekle psychicznie chorych,
4. Osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
5. Dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
6. Osób niepełnosprawnych fizycznie,
7. Osób uzależnionych od alkoholu.

Charakterystyka domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Miasta Elbląga.

Nazwa

Charakter – przeznaczenie placówki

Liczba miejsc

Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”
ul. Toruńska 17

Placówka całodobowa dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych

135

Dom Pomocy Społecznej
ul. Bema 8 prowadzony przez Zgromadzenie
Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

Placówka całodobowa dla dzieci i młodzieży (dziewcząt) niepełnosprawnych intelektualnie

47

Dom Pomocy Społecznej
ul. Kasprzaka 10 prowadzony przez Zgromadzenie
Sióstr Św. Jadwigi

Placówka całodobowa dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

45

Dom Pomocy Społecznej
ul. Pułaskiego 1 c

Placówka całodobowa dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

22

Podstawy skierowania:

Wydanie decyzji administracyjnej o skierowaniu osoby do domu pomocy społecznej następuje na podstawie:

1. Pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS złożonego w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się a w przypadku osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej ze względu na miejsce zamieszkania jej opiekuna prawnego.
2. Rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – przez rodzinę i gminę.
Wywiad środowiskowy ma na celu ustalenie sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i dochodowej i jest podstawą do udzielenia świadczenia z pomocy społecznej w postaci umieszczenia i pobytu w DPS.

Do wniosku i wywiadu dołącza się m. in.:

1. Decyzję organu emerytalno – rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie odpłatności za pobyt w DPS,
2. Oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi – zobowiązanych do ponoszenia opłaty,
3. Jeśli osoba ubiegająca się posiada uprawnienia kombatanckie – zaświadczenie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

4. W przypadku kierowania do DPS osoby ubezwłasnowolnionej do wniosku należy dołączyć:

• Postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
• Postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora,
• Postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w DPS.

Dokumenty dodatkowe, które należy załączyć do wniosku o skierowanie do domu pomocy społecznej w zależności od typu domu, do jakiego ma być skierowana osoba ubiegająca się o taką formę wsparcia:

  • Zaświadczenie lekarza rodzinnego (druk do pobrania)
  • Zaświadczenie lekarza psychiatry (druk do pobrania) – tylko w przypadku osób kierowanych do DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych
  • Zaświadczenie psychologa (druk do pobrania)  – tylko w przypadku osób kierowanych do DPS dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

Po wydaniu decyzji kierującej i po uzyskaniu wolnego miejsca dla osoby – właściwy organ wydaje decyzję o umieszczeniu w DPS po czym zainteresowana osoba może zamieszkać w placówce.

Zasady odpłatności:

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca.

W domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym, średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Obowiązani do opłaty za pobyt osoby w DPS są w kolejności:

1. Osoba – mieszkaniec DPS-u,
2. Małżonek, zstępni (dorosłe dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzice),
3. Gmina, z której osoba została skierowana do DPS-u,

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

1. Mieszkaniec DPS, jednak nie więcej niż 70% swojego dochodu,
2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi pod warunkiem, że:

• W przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli jej dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
• W przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,

Aktualne kryteria dochodowe:
776,00 zł – dla osoby samotnie gospodarującej,
600,00 zł – na osobę w rodzinie.

Opłatę za pobyt członka rodziny w DPS należy wnosić do kasy Urzędu Miejskiego w Elblągu, przy ulicy Łączności 1 lub na jego rachunek bankowy: Bank PKO BP 56 1020 1811 0000 0902 0334 1161. W celu dokonywania prawidłowych przelewów w tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko osoby umieszczonej w DPS oraz dane osoby zobowiązanej do odpłatności.

3. Gmina, z której osoba została skierowana do DPS w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez osoby zobowiązane.

Podział terenu Gminy Miasto Elbląg na rejony dla pracowników socjalnych Elbląskiego Centrum Usług Społecznych.

Aby usprawnić kontakt z pracownikiem socjalnym właściwym ze względu na Państwa miejsce zamieszkania, w tabeli podano również aktualne numery telefonu.

Pracownicy socjalni ds. Domów Pomocy Społecznej

Nazwa ulicy Imię i nazwisko pracownika socjalnego ds. Domów Pomocy Społecznej Nr tel               55-625-…
1 Maja Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
12-go Lutego Agnieszka Nalborska 61-44
3 Maja Agnieszka Nalborska 61-44
Agrykola Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Akacjowa Beata Świerczyńska 61-75
Aleja Jana Pawła II Wioletta Jędrzejewska 61-75
Andersa Wioletta Jędrzejewska 61-75
Armii Krajowej Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Artyleryjska Beata Świerczyńska 61-75
Asnyka Beata Świerczyńska 61-75
Augustowska Beata Świerczyńska 61-75
Baczyńskiego Wioletta Jędrzejewska 61-75
Bałuckiego Agnieszka Nalborska 61-44
Barona Agnieszka Nalborska 61-44
Bartnicza Wioletta Jędrzejewska 61-75
Batorego Wioletta Jędrzejewska 61-75
Bażyńskiego Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Bednarska Agnieszka Nalborska 61-44
Bema Beata Świerczyńska 61-75
Beniowskiego Wioletta Jędrzejewska 61-75
Beskidzka Beata Świerczyńska 61-75
Bociania Beata Świerczyńska 61-75
Bohaterów Monte Cassino Beata Świerczyńska 61-75
Bohaterów Westerplatte Wioletta Jędrzejewska 61-75
Bosmańska Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Boya-Żeleńskiego Wioletta Jędrzejewska 61-75
Bożego Ciała Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Braniewska Beata Świerczyńska 61-75
Braterstwa Broni Beata Świerczyńska 61-75
Broniewskiego Beata Świerczyńska 61-75
Browarna Agnieszka Nalborska 61-44
Brzechwy Wioletta Jędrzejewska 61-75
Brzeska Agnieszka Nalborska 61-44
Brzozowa Agnieszka Nalborska 61-44
Bukowa Wioletta Jędrzejewska 61-75
Bulwar Z. Augusta Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Bydgoska Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Bytomska Beata Świerczyńska 61-75
Chełmońskiego Beata Świerczyńska 61-75
Chmurna Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Chocimska Beata Świerczyńska 61-75
Chopina Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Chrobrego Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Cicha Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Cisowa Wioletta Jędrzejewska 61-75
Czarneckiego Beata Świerczyńska 61-75
Czerniakowska Beata Świerczyńska 61-75
Czerwonego Krzyża Agnieszka Nalborska 61-44
Częstochowska Wioletta Jędrzejewska 61-75
Czołgistów Beata Świerczyńska 61-75
Daleka Beata Świerczyńska 61-75
Daszyńskiego Agnieszka Nalborska 61-44
Dąbrowskiego Beata Świerczyńska 61-75
Dębowa Beata Świerczyńska 61-75
Dojazdowa Beata Świerczyńska 61-75
Dolna Agnieszka Nalborska 61-44
Donimirskich Agnieszka Nalborska 61-44
Druska Beata Świerczyńska 61-75
Druskiennicka Wioletta Jędrzejewska 61-75
Drzewna Agnieszka Nalborska 61-44
Dworkowa Wioletta Jędrzejewska 61-75
Działdowska Wioletta Jędrzejewska 61-75
Działkowa Beata Świerczyńska 61-75
Elektryczna Agnieszka Nalborska 61-44
Fabryczna Beata Świerczyńska 61-75
Fałata Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Firleja Beata Świerczyńska 61-75
Flisaków Beata Świerczyńska 61-75
Formierzy Wioletta Jędrzejewska 61-75
Fredry Beata Świerczyńska 61-75
Freta Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Fromborska Wioletta Jędrzejewska 61-75
Gałczyńskiego Beata Świerczyńska 61-75
Garbary Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Garncarska Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Garnizonowa Beata Świerczyńska 61-75
Gdańska Agnieszka Nalborska 61-44
Gdyńska Wioletta Jędrzejewska 61-75
Giełdowa Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Giermków Agnieszka Nalborska 61-44
Gimnazjalna Agnieszka Nalborska 61-44
Głogowa Wioletta Jędrzejewska 61-75
Godlewskiego Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Gojawiczyńskiej Wioletta Jędrzejewska 61-75
Gołębia Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Górnośląska Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Grabowa Wioletta Jędrzejewska 61-75
Grażyny Agnieszka Nalborska 61-44
Grobla Św. Jerzego Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Grochowska Agnieszka Nalborska 61-44
Grodzieńska Wioletta Jędrzejewska 61-75
Grota Roweckiego Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Grottgera Beata Świerczyńska 61-75
Grudziądzka Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Grunwaldzka Beata Świerczyńska 61-75
Gwiezdna Agnieszka Nalborska 61-44
Helska Wioletta Jędrzejewska 61-75
Herberta Wioletta Jędrzejewska 61-75
Hetmańska Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Hodowlana Wioletta Jędrzejewska 61-75
Huzarska Beata Świerczyńska 61-75
Idzikowskiego Beata Świerczyńska 61-75
Iławska Wioletta Jędrzejewska 61-75
Iwaszkiewicza Wioletta Jędrzejewska 61-75
Jagodowa Wioletta Jędrzejewska 61-75
Janowska Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Jarzębinowa Wioletta Jędrzejewska 61-75
Jasna Beata Świerczyńska 61-75
Jaśminowa Agnieszka Nalborska 61-44
Jaworowa Wioletta Jędrzejewska 61-75
Jelenia Dolina Wioletta Jędrzejewska 61-75
Jemiołowa Wioletta Jędrzejewska 61-75
Jesionowa Wioletta Jędrzejewska 61-75
Jodłowa Wioletta Jędrzejewska 61-75
Junaków Beata Świerczyńska 61-75
Kajki Wioletta Jędrzejewska 61-75
Kalenkiewicza Wioletta Jędrzejewska 61-75
Kalinowa Wioletta Jędrzejewska 61-75
Kaliska Wioletta Jędrzejewska 61-75
Kamienna Wioletta Jędrzejewska 61-75
Karowa Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Kartuska Beata Świerczyńska 61-75
Kasprowicza Wioletta Jędrzejewska 61-75
Kasprzaka Wioletta Jędrzejewska 61-75
Kasztanowa Beata Świerczyńska 61-75
Kaszubska Wioletta Jędrzejewska 61-75
Katowicka Wioletta Jędrzejewska 61-75
Kiedrzyńskiego Beata Świerczyńska 61-75
Kielecka Beata Świerczyńska 61-75
Kilińskiego Beata Świerczyńska 61-75
Klasztorna Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Klimuszki Agnieszka Nalborska 61-44
Klonowa Beata Świerczyńska 61-75
Kłoczowskiego Wioletta Jędrzejewska 61-75
Kmicica Beata Świerczyńska 61-75
Kochanowskiego Beata Świerczyńska 61-75
Kolejowa Beata Świerczyńska 61-75
Komeńskiego Beata Świerczyńska 61-75
Konopnickiej Wioletta Jędrzejewska 61-75
Kopernika Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Korczaka Wioletta Jędrzejewska 61-75
Kossaka Beata Świerczyńska 61-75
Kosynierów Gdyńskich Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Kościuszki Beata Świerczyńska 61-75
Kotwicza Agnieszka Nalborska 61-44
Kowalska Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Kowieńska Wioletta Jędrzejewska 61-75
Krakowska Wioletta Jędrzejewska 61-75
Krakusa Agnieszka Nalborska 61-44
Kraszewskiego Beata Świerczyńska 61-75
Kręgielna Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Królewiecka 1-117 i 2-98 Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Królewiecka 119-189 i 100-142 Beata Świerczyńska 61-75
Królewiecka od 191 i od 144 Wioletta Jędrzejewska 61-75
Krótka Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Krucza Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Krzywoustego Wioletta Jędrzejewska 61-75
Krzyżanowskiego Wioletta Jędrzejewska 61-75
Ks. Ściegiennego Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Kumieli Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Kupiecka Agnieszka Nalborska 61-44
Kuśnierska Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Kwiatowa Beata Świerczyńska 61-75
Legionów Wioletta Jędrzejewska 61-75
Leszczynowa Wioletta Jędrzejewska 61-75
Leszczyńskiego Wioletta Jędrzejewska 61-75
Leszno Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Leśmiana Wioletta Jędrzejewska 61-75
Leśna Wioletta Jędrzejewska 61-75
Lidzbarska Beata Świerczyńska 61-75
Lipowa Wioletta Jędrzejewska 61-75
Lotnicza Beata Świerczyńska 61-75
Lubartowska Wioletta Jędrzejewska 61-75
Lubelska Wioletta Jędrzejewska 61-75
Lubraniecka Agnieszka Nalborska 61-44
Łączności Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Łęczycka Beata Świerczyńska 61-75
Łokietka Wioletta Jędrzejewska 61-75
Łomżyńska Beata Świerczyńska 61-75
Łowicka Wioletta Jędrzejewska 61-75
Łódzka Beata Świerczyńska 61-75
Łubinowa Wioletta Jędrzejewska 61-75
Łukasińskiego Wioletta Jędrzejewska 61-75
Makuszyńskiego Wioletta Jędrzejewska 61-75
Malborska Beata Świerczyńska 61-75
Malinowa Beata Świerczyńska 61-75
Marymoncka Wioletta Jędrzejewska 61-75
Matejki Wioletta Jędrzejewska 61-75
Mazurska Wioletta Jędrzejewska 61-75
Mączna Agnieszka Nalborska 61-44
Mennicza Agnieszka Nalborska 61-44
Metalowców Wioletta Jędrzejewska 61-75
Mickiewicza Beata Świerczyńska 61-75
Mielczarskiego Beata Świerczyńska 61-75
Mierosławskiego Beata Świerczyńska 61-75
Mieszka I Wioletta Jędrzejewska 61-75
Modlińska Wioletta Jędrzejewska 61-75
Modrzewiowa Wioletta Jędrzejewska 61-75
Moniuszki Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Morcinka Beata Świerczyńska 61-75
Morszyńska Beata Świerczyńska 61-75
Mostowa Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Myliusa Wioletta Jędrzejewska 61-75
Nałkowskiej Wioletta Jędrzejewska 61-75
Narciarska Beata Świerczyńska 61-75
Narutowicza Wioletta Jędrzejewska 61-75
Natolińska Beata Świerczyńska 61-75
Neonowa Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Niborska Beata Świerczyńska 61-75
Niemcewicza Wioletta Jędrzejewska 61-75
Niepodległości Wioletta Jędrzejewska 61-75
Niska Agnieszka Nalborska 61-44
Nitschmanna Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Nizinna Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Norwida Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Nowodworska Agnieszka Nalborska 61-44
Nowogródzka Wioletta Jędrzejewska 61-75
Nowowiejska Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Oboźna Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Obrońców Pokoju Wioletta Jędrzejewska 61-75
Odlewników Wioletta Jędrzejewska 61-75
Odrodzenia Wioletta Jędrzejewska 61-75
Odzieżowa Agnieszka Nalborska 61-44
Ogólna Wioletta Jędrzejewska 61-75
Ogrodowa Beata Świerczyńska 61-75
Okólnik Beata Świerczyńska 61-75
Okrężna Wioletta Jędrzejewska 61-75
Okrzei Agnieszka Nalborska 61-44
Okulickiego Wioletta Jędrzejewska 61-75
Olchowa Wioletta Jędrzejewska 61-75
Oliwska Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Olkuska Beata Świerczyńska 61-75
Olsztyńska Beata Świerczyńska 61-75
Opolska Beata Świerczyńska 61-75
Orężna Beata Świerczyńska 61-75
Orkana Wioletta Jędrzejewska 61-75
Orla Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Orzechowa Wioletta Jędrzejewska 61-75
Orzeszkowej Beata Świerczyńska 61-75
Osiedle Marynarzy Wioletta Jędrzejewska 61-75
Osińskiego Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Ostrołęcka Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Ostródzka Wioletta Jędrzejewska 61-75
Owocowa Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Pabianicka Beata Świerczyńska 61-75
Paderewskiego Wioletta Jędrzejewska 61-75
Panieńska Beata Świerczyńska 61-75
Pasłęcka Beata Świerczyńska 61-75
Pawia Wioletta Jędrzejewska 61-75
Peryferyjna Beata Świerczyńska 61-75
Pestalozziego Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Piaskowa Beata Świerczyńska 61-75
Piechoty Beata Świerczyńska 61-75
Pilgrima Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Piławska Agnieszka Nalborska 61-44
Piławska Agnieszka Nalborska 61-44
Piłsudskiego Wioletta Jędrzejewska 61-75
Pińska Wioletta Jędrzejewska 61-75
Pionierska Agnieszka Nalborska 61-44
Piotrkowska Beata Świerczyńska 61-75
Plac Dworcowy Beata Świerczyńska 61-75
Plac Grunwaldzki Beata Świerczyńska 61-75
Plac Jagiellończyka Agnieszka Nalborska 61-44
Plac Konstytucji Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Plac Słowiański Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Plac Solidarności Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Plac Wolności Beata Świerczyńska 61-75
Płk. Dąbka 5-43 i 26-62 Agnieszka Nalborska 61-44
Płk. Dąbka 67-181 i 66-136 Wioletta Jędrzejewska 61-75
Płocka Wioletta Jędrzejewska 61-75
Płońska Beata Świerczyńska 61-75
Pływacka Agnieszka Nalborska 61-44
Pocztowa Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Podchorążych Beata Świerczyńska 61-75
Podgórna Wioletta Jędrzejewska 61-75
Pokorna Wioletta Jędrzejewska 61-75
Polderowa Agnieszka Nalborska 61-44
Polna Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Pomorska Wioletta Jędrzejewska 61-75
Poprzeczna Agnieszka Nalborska 61-44
Porazińskiej Wioletta Jędrzejewska 61-75
Portowa Agnieszka Nalborska 61-44
Poświatowskiej Wioletta Jędrzejewska 61-75
Powst. Warszawskich Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Poznańska Wioletta Jędrzejewska 61-75
Prowiantowa Agnieszka Nalborska 61-44
Próchnika Agnieszka Nalborska 61-44
Prusa Beata Świerczyńska 61-75
Przy Bramie Targowej Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Przybyszewskiego Wioletta Jędrzejewska 61-75
Przyjaźni Beata Świerczyńska 61-75
Przymurze Mennicze Agnieszka Nalborska 61-44
Pszeniczna Wioletta Jędrzejewska 61-75
Pułaskiego Beata Świerczyńska 61-75
Pułtuska Beata Świerczyńska 61-75
Radomska Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Ratuszowa Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Rawska Beata Świerczyńska 61-75
Rechniewskiego Agnieszka Nalborska 61-44
Reja Beata Świerczyńska 61-75
Rejmonta Beata Świerczyńska 61-75
Robotnicza 1-193 i 2-222 Agnieszka Nalborska 61-44
Robotnicza od 195 i od 224 Wioletta Jędrzejewska 61-75
Różana Agnieszka Nalborska 61-44
Rumiankowa Wioletta Jędrzejewska 61-75
Rybacka Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Rybna Beata Świerczyńska 61-75
Rycerska Agnieszka Nalborska 61-44
Rydla Wioletta Jędrzejewska 61-75
Rypińska Agnieszka Nalborska 61-44
Rzeczna Beata Świerczyńska 61-75
Rzemieślnicza Agnieszka Nalborska 61-44
Rzepakowa Wioletta Jędrzejewska 61-75
Rzepichy Beata Świerczyńska 61-75
Rzeźnicka Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Sadowa Beata Świerczyńska 61-75
Saperów Beata Świerczyńska 61-75
Sarnia Wioletta Jędrzejewska 61-75
Siedlecka Beata Świerczyńska 61-75
Sienkiewicza Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Sikorskiego Wioletta Jędrzejewska 61-75
Skierniewicka Wioletta Jędrzejewska 61-75
Skłodowskiej Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Skrzydlata Beata Świerczyńska 61-75
Skwer Ferdinanda Schichaua Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Skwer J. Krasickiego Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Skwer M. Sawicza Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Skwer Ofiar Sprawy Elbląskiej Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Skwer W. Rebinina Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Słoneczna Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Słonecznikowa Wioletta Jędrzejewska 61-75
Słowackiego Beata Świerczyńska 61-75
Służebna Agnieszka Nalborska 61-44
Smolna Wioletta Jędrzejewska 61-75
Sobieskiego Wioletta Jędrzejewska 61-75
Sochaczewska Beata Świerczyńska 61-75
Sokola Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Sopocka Beata Świerczyńska 61-75
Sosnowa Wioletta Jędrzejewska 61-75
Sowia Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Spacerowa Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Społeczna Wioletta Jędrzejewska 61-75
Staffa Wioletta Jędrzejewska 61-75
Starowiejska Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Stary Rynek Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Stawidłowa Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Stawowa Wioletta Jędrzejewska 61-75
Stefczyka Beata Świerczyńska 61-75
Stoczniowa Agnieszka Nalborska 61-44
Strażnicza Agnieszka Nalborska 61-44
Struga Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Strumykowa Wioletta Jędrzejewska 61-75
Studzienna Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Sucharskiego Wioletta Jędrzejewska 61-75
Sukiennicza Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Suwalska Wioletta Jędrzejewska 61-75
Syrokomli Wioletta Jędrzejewska 61-75
Szańcowa Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Szarych Szeregów Wioletta Jędrzejewska 61-75
Szczecińska Wioletta Jędrzejewska 61-75
Szczygla Wioletta Jędrzejewska 61-75
Szkolna Agnieszka Nalborska 61-44
Szpitalna Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Sztumska Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Szucha Wioletta Jędrzejewska 61-75
Szwoleżerów Beata Świerczyńska 61-75
Szymanowskiego Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Ścieżka Kościelna Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Ślepa Beata Świerczyńska 61-75
Ślusarska Agnieszka Nalborska 61-44
Świerkowa Wioletta Jędrzejewska 61-75
Świętego Ducha Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Świętego Floriana Beata Świerczyńska 61-75
Tamka Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Tarnopolska Wioletta Jędrzejewska 61-75
Tarnowska Wioletta Jędrzejewska 61-75
Tartaczna Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Tczewska Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Teatralna Agnieszka Nalborska 61-44
Topolowa Wioletta Jędrzejewska 61-75
Toruńska Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Trasa Unii Europejskiej Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Traugutta Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Trybunalska Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Turbinowców Wioletta Jędrzejewska 61-75
Tuwima Wioletta Jędrzejewska 61-75
Tysiąclecia Beata Świerczyńska 61-75
Ułańska Beata Świerczyńska 61-75
Urocza Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Wałowa Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Wapienna Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Warmińska Beata Świerczyńska 61-75
Warszawska Agnieszka Nalborska 61-44
Waryńskiego Wioletta Jędrzejewska 61-75
Węgrowska Wioletta Jędrzejewska 61-75
Wiązowa Wioletta Jędrzejewska 61-75
Widok Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Wiejska Wioletta Jędrzejewska 61-75
Wieżowa Agnieszka Nalborska 61-44
Wigilijna Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Wilcza Wioletta Jędrzejewska 61-75
Wileńska Wioletta Jędrzejewska 61-75
Willowa Beata Świerczyńska 61-75
Winna Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Winnicka Wioletta Jędrzejewska 61-75
Wiślicka Wioletta Jędrzejewska 61-75
Witkiewicza Wioletta Jędrzejewska 61-75
Witosa Wioletta Jędrzejewska 61-75
Władysława IV Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Wodna Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Wojska Polskiego Beata Świerczyńska 61-75
Wrzosowa Wioletta Jędrzejewska 61-75
Wschodnia Beata Świerczyńska 61-75
Wspólna Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Wybickiego Wioletta Jędrzejewska 61-75
Wybrzeże Gdańskie Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Wyczółkowskiego Beata Świerczyńska 61-75
Wyspiańskiego Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Wyżynna Beata Świerczyńska 61-75
Zacisze Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Zagłoby Beata Świerczyńska 61-75
Zagonowa Beata Świerczyńska 61-75
Zajchowskiego Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Zakątek Wioletta Jędrzejewska 61-75
Zakopiańska Wioletta Jędrzejewska 61-75
Zamkowa Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Zielona Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Związku Jaszczurczego Agnieszka Nalborska 61-44
Żeglarska Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Żeromskiego Beata Świerczyńska 61-75
Żuławska Agnieszka Nalborska 61-44
Żurawia Małgorzata Taraszkiewicz 61-44
Żyrardowska Wioletta Jędrzejewska 61-75
Żytnia Wioletta Jędrzejewska 61-75