Środowiskowa opieka okresowa to pakiet czterech usług:

 • Kompleksowa usługa wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego
 • Usługi interwencyjno-opiekuńcze
 • Edukacja praktyczna opiekunów faktycznych w zakresie bezpiecznej pielęgnacji i opieki nad osobą niesamodzielną
 • Wsparcie opiekunów faktycznych oraz osób niesamodzielnych przez psychologa według indywidualnych potrzeb

Ważne: Odbiorcą Środowiskowej opieki okresowej może być wyłącznie osoba, która skorzysta z wszystkich czterech usług wchodzących w skład pakietu.

Mieszkaniec Elbląga, zainteresowany pakietem usług pn. Środowiskowa opieka okresowa powinien:

 • wypełnić formularz na stronie internetowej www.ecus.pl/uslugi-spoleczne lub
 • zgłosić potrzebę skorzystania z pakietu usług w Punkcie Przyjęć Klienta w siedzibie ECUS przy ul. Winnej 9  lub
 • zgłosić się do usługi telefonicznie, dzwoniąc pod jeden z poniższych numerów telefonu:

          55/625 61 20 lub 55/625 61 30

Zgłoszenia do usługi może dokonać również osoba trzecia, asystent rodziny lub pracownik socjalny.

Usługa społeczna pn. Kompleksowa usługa wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego skierowana jest do mieszkańców Elbląga, którzy zgodnie z zaświadczeniem lekarskim wymagają opieki okresowej z powodu nagłych zdarzeń losowych np. wypadku i nie są w ostrej fazie choroby psychicznej.

Warunki korzystania z usługi, prawa i obowiązki Odbiorcy usługi:

 • Usługa społeczna pn. Kompleksowa usługa wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego finansowana jest w ramach projektu pn. „Elbląskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 • Odbiorca nie ponosi odpłatności za jej świadczenie.
 • Odbiorca usługi składając wniosek o usługę deklaruje jednocześnie swoje uczestnictwo w projekcie „Elbląskie Centrum Usług Społecznych”.
 • Jeden odbiorca usługi może korzystać ze wsparcia w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące i może w tym czasie wypożyczyć nie więcej jak 4 różne sprzęty do rehabilitacji.
 • Usługa będzie świadczona w miejscu zamieszkania lub pobytu Odbiorcy usługi.
 • Odbiorca usługi musi potwierdzić wykonanie usługi własnoręcznym podpisem na Karcie udzielonego wsparcia.
 • Odbiorca zobowiązany jest wypełnić ankietę satysfakcji z wykonanej usługi w terminie jednego miesiąca od zakończenia usługi u koordynatora indywidualnych planów usług społecznych lub w formie elektronicznej na stronie internetowej www.ecus.pl
 • Odbiorca usługi ma prawo do rezygnacja z usługi, którą należy złożyć w formie pisemnej (decyduje data wpływu do ECUS) lub osobiście u Koordynatora indywidualnych planów usług społecznych.

 Usługa obejmuje:

 1. Wypożyczenie sprzętu do rehabilitacji:
 • łóżko ortopedyczne
 • materac przeciwodleżynowy
 • podnośnik wannowy
 • krzesło kąpielowe
 • krzesło klozetowe
 • chodzik kołowy
 • chodzik kroczący
 • kula łokciowa prawa (bez dowozu)
 • kula łokciowa lewa (bez dowozu)
 • kula pachowa prawa (bez dowozu)
 • kula pachowa lewa (bez dowozu)
 • wózek inwalidzki standardowy
 • wózek inwalidzki toaletowy
 • wózek inwalidzki specjalny – z regulacją
 • tablica do ćwiczeń manualnych
 • rotor
 • ergonometr rowerowy

2. Dostarczenie wypożyczonego sprzętu do miejsca zamieszkania lub pobytu Odbiorcy usługi.

3. Montaż wypożyczonego sprzętu.

4. Instruktaż w zakresie właściwej obsługi wypożyczonego sprzętu.

5. Wsparcie w zakresie podpisania umowy wypożyczenia sprzętu.

REGULAMIN KOMPLEKSOWA USŁUGA WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

Plakat do pobrania

Usługa społeczna pn. Usługi interwencyjno-opiekuńcze skierowana jest do mieszkańców Elbląga, którzy zgodnie z zaświadczeniem lekarskim wymagają opieki okresowej z powodu nagłych zdarzeń losowych np. wypadku i nie są w ostrej fazie choroby psychicznej.

Warunki korzystania z usługi, prawa i obowiązki Odbiorcy usługi:

 • Usługa społeczna pn. Usługi interwencyjno-opiekuńcze finansowana jest w ramach projektu pn. „Elbląskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 • Odbiorca nie ponosi odpłatności za jej świadczenie.
 • Odbiorca usługi składając wniosek o usługę deklaruje jednocześnie swoje uczestnictwo w projekcie „Elbląskie Centrum Usług Społecznych”.
 • Jeden odbiorca usługi może skorzystać ze wsparcia na poziomie nie więcej niż 20 godzin zegarowych, w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące.
 • Usługa będzie świadczona w miejscu zamieszkania lub pobytu Odbiorcy usługi.
 • Odbiorca usługi musi potwierdzić wykonanie usługi własnoręcznym podpisem na Karcie udzielonego wsparcia.
 • Odbiorca zobowiązany jest wypełnić ankietę satysfakcji z wykonanej usługi w terminie jednego miesiąca od zakończenia usługi u koordynatora indywidualnych planów usług społecznych lub w formie elektronicznej na stronie internetowej www.ecus.pl
 • Odbiorca usługi ma prawo do rezygnacja z usługi, którą należy złożyć w formie pisemnej (decyduje data wpływu do ECUS) lub osobiście u Koordynatora indywidualnych planów usług społecznych.

 Usługa obejmuje:

 • mycie
 • kąpanie
 • ubieranie
 • karmienie
 • dozowanie lekarstw
 • słanie łóżka
 • pielęgnacja
 • sprzątanie
 • przyniesienie posiłku
 • robienie drobnych zakupów
 • załatwianie spraw urzędowych
 • wsparcie w zorganizowaniu kontaktów z otoczeniem

REGULAMIN USŁUGI INTERWENCYJNO-OPIEKUŃCZE

Plakat do pobrania

.

.

.

.

.

.

.

.

Usługa społeczna pn. Edukacja praktyczna opiekunów faktycznych w zakresie bezpiecznej pielęgnacji i opieki nad osobą niesamodzielną skierowana jest do mieszkańców Elbląga:

 • opiekunów faktycznych – osób sprawujących stałą opiekę nad osobą niesamodzielną, która zgodnie z zaświadczeniem lekarskim wymaga opieki okresowej z powodu nagłych zdarzeń np. wypadku

Warunki korzystania z usługi, prawa i obowiązki Odbiorcy usługi:

 • Usługa społeczna Edukacja praktyczna opiekunów faktycznych w zakresie bezpiecznej pielęgnacji i opieki nad osobą niesamodzielną finansowana jest w ramach projektu pn. „Elbląskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 • Odbiorca nie ponosi odpłatności za jej świadczenie.
 • Odbiorca usługi składając wniosek o usługę deklaruje jednocześnie swoje uczestnictwo w projekcie „Elbląskie Centrum Usług Społecznych”.
 • Odbiorca może skorzystać z usługi w wymiarze maksymalnie 3 godzin zegarowych.
 • Usługa będzie świadczona na terenie Elbląga, w miejscu wskazanym przez Odbiorcę usługi – opiekuna faktycznego.
 • Odbiorca usługi musi potwierdzić wykonanie usługi własnoręcznym podpisem na Karcie udzielonego wsparcia.
 • Odbiorca zobowiązany jest wypełnić ankietę satysfakcji z wykonanej usługi w terminie jednego miesiąca od zakończenia usługi u Koordynatora indywidualnych planów usług społecznych lub w formie elektronicznej na stronie internetowej www.ecus.pl
 • Odbiorca usługi ma prawo do rezygnacja z usługi, którą należy złożyć w formie pisemnej (decyduje data wpływu do ECUS) lub osobiście u Koordynatora indywidualnych planów usług społecznych.

 Usługa obejmuje:

 • praktyczną naukę codziennych czynności w ramach sprawowanej opieki nad osobą niesamodzielną, takich jak: mycie, kąpanie, ubieranie, karmienie, dozowanie lekarstw, słanie łóżka, pielęgnacja
 • edukacja w zakresie wspierania osoby niesamodzielnej w kryzysie

REGULAMIN EDUKACJA PRAKTYCZNA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH

Plakat do pobrania

Usługa społeczna pn. Wsparcie opiekunów faktycznych oraz osób niesamodzielnych przez psychologa według indywidualnych potrzeb skierowana jest do mieszkańców Elbląga:

 • opiekunów faktycznych – osób sprawujących stałą opiekę nad osobą niesamodzielną, która zgodnie z zaświadczeniem lekarskim wymaga opieki okresowej z powodu nagłych zdarzeń np. wypadku
 • osób niesamodzielnych, które zgodnie z zaświadczeniem lekarskim wymagają opieki okresowej z powodu nagłych zdarzeń losowych np. wypadku i nie są w ostrej fazie choroby psychicznej

Warunki korzystania z usługi, prawa i obowiązki Odbiorcy usługi:

 • Usługa społeczna Wsparcie opiekunów faktycznych oraz osób niesamodzielnych przez psychologa według indywidualnych potrzeb finansowana jest w ramach projektu pn. „Elbląskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 • Odbiorca nie ponosi odpłatności za jej świadczenie.
 • Odbiorca usługi składając wniosek o usługę deklaruje jednocześnie swoje uczestnictwo w projekcie „Elbląskie Centrum Usług Społecznych”.
 • Odbiorca może skorzystać z usługi w wymiarze maksymalnie 6 godzin zegarowych, w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące. Istnieje możliwość organizowania wspólnych spotkań z psychologiem dla opiekuna i osoby niesamodzielnej, w takim przypadku łącznie będzie przysługiwało 12 godzin zegarowych.
 • Usługa będzie świadczona w miejscu zamieszkania Odbiorcy usługi lub sali przeznaczonej do spotkań indywidualnych, wskazanej przez Realizatora usługi.
 • Odbiorca usługi musi potwierdzić wykonanie usługi własnoręcznym podpisem na Karcie udzielonego wsparcia.
 • Odbiorca zobowiązany jest wypełnić ankietę satysfakcji z wykonanej usługi w terminie jednego miesiąca od zakończenia usługi u Koordynatora indywidualnych planów usług społecznych lub w formie elektronicznej na stronie internetowej www.ecus.pl
 • Odbiorca usługi ma prawo do rezygnacja z usługi, którą należy złożyć w formie pisemnej (decyduje data wpływu do ECUS) lub osobiście u Koordynatora indywidualnych planów usług społecznych.

 Usługa obejmuje:

 • pomoc w redukcji lęku, niepokoju i zagubienia z powodu zdarzenia losowego; pomoc w odnalezieniu się w nowych rolach na skutek sytuacji kryzysowej; wspieranie w kryzysie; zapobieganie zmiennym nastrojom i stanom depresyjnym; budowanie systemu oparcia na zasobach; odzyskanie utraconej równowagi emocjonalnej; pogłębianie rozumienia siebie i swojej roli, możliwości w nowych okolicznościach; świadczenie usługi powinno zostać poprzedzone przeprowadzeniem indywidualnej diagnozy dotyczącej potrzeb.

REGULAMIN WSPARCIE OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH

Plakat do pobrania